5 X PROč

NaŠE 5 krát PROČ po roce existence

Po ročním působení KNIHOMILA v České Lípě jsem sepsal naše PROČ má smysl dále pokračovat, motivovat se k dalšímu hledání naší cesty.

5 x PROČ od KNIHOMILA

První PROČ? – knihy

Za celá staletí existence knihy bylo napsáno mnoho moudrého a poučného. Knihy nám umožňují poučit se z minulosti, žít v přítomnosti a plánovat budoucnost. Myšlenky obsažené v knihách nám umožňují zlepšovat naše kritické myšlení, rozpoznávat relevantní informace a odpovídat si na otázku „Je to opravdu tak?“. V době informační ho smogu je důležité si rozšiřovat naše vědění. To nám umožní dělat vše dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Druhé PROČ? – setkávání lidí

V době velkého rozmachu a rozšíření sociálních sítí, zavírání se doma, sledování a řešení věcí po povrchu, prožívání pomocí „lajků“, kdy dochází k odcizování lidí, postupné ztráty vzájemné tolerance a důvěry, je důležité naučit se hledat pozitivní změny v našem osobním i pracovním životě.

Setkávání lidí, sdílení informací, radostí a starostí nám rozšiřuje naši sociální bublinu a zároveň nám pomáhá rozšiřovat naši komfortní zónu.

Třetí PROČ? – pomáhat

Už první dvě PROČ pomáhají a poslední dvě PROČ také pomáhají. Čím?

Knihy rozšiřují vědění, učí malé děti vnímat svět kolem sebe, rozšiřuje se počet rodičů, kteří svým dětem čtou a připravují je na jejich život v informačním smogu. Knihy nám pomáhají skládat puzzle našeho života a našeho poznání, zvyšovat naši empatii a schopnost naslouchat.

Starší knihy nám ukazují, že neztratily nic ze svých kvalit. Jsem rádi. že si opět najdou nové čtenáře.

Při setkávání lidí při čtení knih, přednáškách atd. dochází ke sdílení a tím posilování a zvyšování důvěry mezi lidmi, vznikají nová přátelství a zlepšují se vztahy. I my sami jsme poznali při naší práci hodně úžasných lidí. Lidí, kteří si vzájemně pomáhají, nezištně od srdce.

Vznikla skupina lidí kolem festivalu života Všehost. Festivalu, který ukazuje život ve městě z jiné stránky. Záměrem je propojit aktivní lidi, kteří v České Lípě a okolí žijí tvořivě pro všechny – osobní rozvoj a duchovno, zdravý životní styl a pohyb, ochrana přírody, vytváření domovů a prostředí zpříjemňující naše žití v souladu s přírodou a jejími zákonitostmi.

Vznikla skupina lidí, kterým není lhostejné dění ve společnosti. Kteří chtějí, aby se život ve společnosti opět řídil morálkou, svědomím, lidstvím, aby se rozšiřovala důvěra, aby se žilo podle správných hodnot, aby se dělaly správné věci správně, aby rostla empatie, vzájemné naslouchání a otevřenost. Lidé, kterým není lhostejná naše budoucnost a budoucnost našich dětí.

Tomáš Baťa nás může inspirovat a pomáhat nám i v současnosti. Sdílená vize – uměl získat lidi pro věc a vysvětlit souvislosti, dostat je na palubu a udržet kormidlo (dnes si naopak myslíme, že to lidi nepochopí = podceňujeme je). Systémové myšlení – s cílem vzdělávání lidí využívat potenciál všech, rozvíjet talent a klíčové kompetence – co funguje, nekopíruje, ale aplikuje. Prostředí pro růst – odnést si to, že něco dokážu pochopit a vyzkoušet si to = mám znalost, tzn. „Tady já rostu.“.

Cyklus přednášek „Leader“ – pomáhat měnit svět firem a společnosti.

Čtvrté PROČ? – Tomáš Baťa

Tomáš Baťa a „baťovci“ pro nás zanechal velký odkaz, který není dostatečně doceněn. Dokázal uskutečnit v československých podmínkách nevídanou věc. Zanechal nám důmyslně propracovaný systém, který řeší prakticky každý detail, kde i ta nejmenší situace a postup má své opodstatnění. Tento systém působil na lidi: „Baťa dokázal narovnat lidem záda.“. Z pocitu, že je člověk malý a nic nedokáže, dokázal v lidech vytvořit odvahu a touhu tvořit a měnit, dokázal změnit myšlení lidí a to je neskutečná věc. Byli to lidé, kteří když dostali úkol, tak se neptali: „Proč já?“ Byli rádi, že jim byla dána důvěra, na zadaný úkol se odpovídalo poděkováním. Byli to lidé, kteří hledali prvně vinu a odpovědnost u sebe, pak u druhých. Naplnil to, co řekl: „Vybudoval jsem člověka a ten vybudoval závod.

Páté PROČ? – Leader

Záměrem cyklu přednášek je:

Pomáhat měnit svět firem a tím měnit i svět naší společnosti. Pomáhat uvádět věci do souladu. Jako lídři ovlivňujeme své okolí a tím i dění ve společnosti.

Pomáhat budovat a vnášet důvěru do společnosti (důvěra v sebe, v rodinu, v ostatní …). Pomáhat hledat vlastní cestu, hledat soustavu řízení, společný jazyk. Inspirovat se, ne kopírovat. Naučit se vzít na sebe odpovědnost za změny.

Pomáhat budovat štěstí v práci i v životě.

© Copyright KNIHOMIL