Knihy z "Druhé ruky"

Obchodní podmínky

Chceme knihám z "druhé ruky" vdechnout nový život a umožnit jim otevřít své stránky u dalších čtenářů, kterým přinesou radost a rozechvění.

O vlivu na přírodu nemluvě.

 

PŘEVZETÍ KNIH K DALŠÍMU PRODEJI JE POZASTAVENO.

 jaké jsou obchodní podmínky pro převzetí knih do prodeje?

1. Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KNIHOMIL - knihkupectví & kavárna, Ing. Pavel Horáček se sídlem U Šporky 190, Česká Lípa 47003, identifikační číslo: 61518123, Ing. Pavel Horáček - živnostenské oprávnění zapsáno na Městský úřad Česká Lípa, Obecní živnostenský úřad. (dále jen „komisionář“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě komisionářské smlouvy (dále jen „ komisionářská smlouva“) uzavírané mezi komisionářem a jinou fyzickou osobou (dále jen „prodejce“) k převzetí knih k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a kamenné prodejny komisionáře. Internetový obchod je komisionářem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eknihomil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Prodejce pověřuje komisionáře k prodeji knih za cenu, kterou uzná za vhodnou dle situace na trhu až do doby zakoupení zákazníkem nebo, kdy bude zboží neprodejné, tzn. prodejní cena klesne pod 50 Kč.

1.3.  Výtěžek z prodeje knih ponížený o odměnu komisionáře zašle komisionář na bankovní účet, který mu za tímto účelem sdělí prodejce při předání knih k prodeji. Prodejce si může vybrat i další možnosti vyplacení odměny (složenkou - bude zpoplatněno; hotově - dle vzájemné domluvy předem; formou dárkového poukazu na nákup knih; darovat odměnu na charitu prostřednictvím komisionáře).

1.5. V případě, že komisionář stanoví knihy jako neprodejné, pověřuje prodejce komisionáře k likvidaci knih nebo darování dalším zájemcům. Zároveň je možné, po vzájemné domluvě, poslat knihy zpět prodávajícímu na jeho náklady.

1.6. Komisionář dbá na na ochranu zájmu prodejce. Zašle bez prodlení informace o každé okolnosti, která ovlivňuje konečný prodej. V případě zájmu prodejce zašle komisionář prodejci informace o stavu prodaných knih. Pokud není stanoveno jinak, zašle informace s každým vyúčtováním. 

1.7.   Znění obchodních podmínek může komisionář měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Stanovení předběžné prodejní ceny

2.1. Komisionář poskytuje zdarma předběžné stanovení ceny na základě podkladů od prodejce (popis, fotografie). Při nedodání fotografií se seznamem si komisionář vyhrazuje právo na jejich vyžádání. Konečná cena bude stanovena až po fyzické kontrole a posouzení knih, včetně jejich aktuální prodejnosti. 

2.2. Komisionář přijme pouze knihy ve velmi dobrém stavu. Kniha nesmí obsahovat žádné věnování, ani být podepsaná. Nesmí být politá a ušmudlaná. Musí být bez vepsaných poznámek a zvýraznění textu. Nesmí mít potrhané ani vytrhané listy a zohýbané stránky. Nesmí být cítit plísní, zatuchlinou, po cigaretách apod.

3. Způsob předání knih k dalšímu prodeji

3.1. Schválené knihy nám můžete osobně donést fyzicky přímo do našeho kamenného obchodu,

3.2. nebo zaslat přes Zásilkovnu (z vyplacené částky za knihy se poté odečítá 49 Kč za poštovné; minimálně 3 kusy, max. 10 kg), číselný kód vám bude zaslán komisionářem.

3.3. K zaslání knih může prodejce také využít jiného dopravce. O této skutečnosti bude prodejce komisionáře předem informovat. Prodejce si vyžádá doručovací údaje. Komisionář přijmeme pouze balíčky bez dobírky. Dopravné hradí prodejce.

3.4. Prodejce knihy vždy pečlivě zabalí, aby se při doručování dopravní společností nepoškodily. Poškozené knihy jsou velmi špatně prodejné.

3.5. Komisionář po konečném posouzení zašle informaci o převzetí, stavu a prodejnosti knih, zároveň přiloží počáteční prodejní cenu.

3.6. Komisionářská smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy komisionář převezme zboží s souladu s těmito obchodními podmínkami.

3.7. Komisionář může knihy odmítnout a nepřevzít k dalšímu prodeji bez udání důvodu. Prodejce nemá právní nárok na přijetí knih do prodeje komisionáře.

3.8. Pokud komisionář posoudí dodané knihy jako neprodejné, zejména dle článku 2.2., má právo knihy zlikvidovat nebo po domluvě zaslat zpět prodejci na jeho náklady.

3.9. Za neprodejné se považují i knihy jejichž počáteční prodejní cena bude nižší jak 50 Kč.

3.10. Prodejce má právo na odvolání prodeje do doby než jsou knihy předány do prodeje. V okamžiku, kdy komisionář poskytnul služby dle těchto obchodních podmínek (stanovení konečné prodejní ceny, příprava do prodeje). Pokud dojde k odvolání později, je prodejce povinen uhradit komisionáři náklady s tím spojené. Náklady na zpětné odeslání hradí prodejce. Knihy budou zaslány zpět po uhrazení poplatku a nákladů na doručení. 

4. Výtěžek z prodej 

4.1. Z každé prodané knihy obdrží prodejce 55 % z její konečné prodejní ceny.

4.2. Peníze vyplatí komisionář vždy jednou za měsíc (nejdříve však 14 dní po prodeji knihy), nebo při dosažení vybrané částky 5 000 Kč.

4.3. Z vyplacené částky odečte komisionář cenu za Zásilkovnu ve výši 49 Kč za každý zaslaný balíček (v případě osobního doručení knih se nic neodečítá).

4.4. V případě vybrané možnosti vyplacení částky složenkou odečte komisionář 48 Kč za poskytnutí služby.

4.5. Poplatky se aktualizují dle platného ceníku Zásilkovny a České pošty.

5. Změny prodejní ceny

5.1. Počáteční prodejní cena knih není konečná. Dle hodnoty na trhu může stoupat nebo klesat. Komisionář si vyhrazuje právo přizpůsobit cenu situaci na trhu cca každé tři měsíce.

5.2. Pokud bude u komisionáře nabízený titul déle jak 1 rok nebo jeho cena klesne pod 50 Kč, bude komisionář prodejce kontaktovat, jak má být dále s knihou naloženo (zaslání zpět na Vaše náklady, likvidace nebo se pokusit knihy darovat).

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů prodejce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Prodejce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, v případě prodeje knih i číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3. Prodejce souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z komisionářské smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li prodejce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů komisionářem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodejci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření komisionářské smlouvy.

6.4. Prodejce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat komisionáře o změně ve svých osobních údajích.

6.5. Zpracováním osobních údajů prodejce může komisionář pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje komisionářem bez předchozího souhlasu prodejce předávány třetím osobám.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Prodejce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se prodejce domníval, že komisionář nebo zpracovatel (čl. 6.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života prodejce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1. požádat komisionáře nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2. požadovat, aby komisionář nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li prodejce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Komisionář má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

7.1. Prodejce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem komisionáře na elektronickou adresu prodejce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení komisionáře na elektronickou adresu prodejce.

7.2. Prodejce souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je prodej na webové stránce možné provést a závazky komisionáře z komisionářské smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač prodejce, může prodejce souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Doručování

8.1. Prodejci může být doručováno na elektronickou adresu prodejce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3. Komisionářská smlouva včetně obchodních podmínek je archivována komisionářem v elektronické podobě a není přístupná.

9.4.   Kontaktní údaje komisionáře: adresa pro doručování KNIHOMIL, Jindřicha 119/12, 47001 Česká Lípa, adresa elektronické pošty knihomil.store@gmail.com, telefon +420 725 376 641.

V České Lípě dne 01.03.2022

© Copyright KNIHOMIL